News

De voormalige Directeur-Generaal van het Duitse controleorganisme van nucleaire installaties, Mijnheer Dieter MAJER, vindt het eventuele heropstarten van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 onverantwoord

Op 7 februari 2013 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, FANC, rapporten over de tekortkomingen in de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 gepubliceerd. Deze rapporten bevatten onbeantwoorde vragen en benadrukken het gebrek aan bewijsstukken voor de structurele integriteit van de reactoren. Toch komt het FANC tot het besluit dat “…de geïdentificeerde open kwesties geen aanleiding geven tot een definitieve sluiting van de reactoreenheden van Doel 3 en Tihange 2. “(Technische noot van 1 februari 2013, blz. 2)

In de zomer van 2012 werden duizenden gebreken gevonden in de vaten van beide reactoren, waar een temperatuur van 300 °C heerst onder een druk van 150 bar. In de reactor Tihange 2 ontdekt Electrabel meer dan 2.000 scheuren en die van Doel 3 veel meer dan 8.000. Ze hebben een gemiddelde grootte van 1 cm, tot 2,4 cm lang. Wegens deze ontdekkingen worden de twee reactoren stilgelegd en stellen de exploitant Electrabel en de toezichthouder FANC alles in het werk om twee reactoren opnieuw op te starten. Begin februari werden de verslagen van de exploitant Electrabel, van de twee commissies van deskundigen, nationaal en internationaal, en van het FANC zelf vrijgegeven.

Deze rapporten stellen het volgende vast:

  • De oorsprong van de scheuren kan niet vastgesteld worden.
  • De structuur van de scheuren kan niet vastgesteld worden.
  • De documentatie van de fabrikant van de reactorvaten is onvolledig en tegenstrijdig.
  • Het ontvangstdocument wordt niet vergezeld van een staal van het oorspronkelijke materiaal van het reactorvat.
  • Het materiaal dat ter vervanging getest wordt, doorstond niet hetzelfde verouderingsproces -noch het neutronenbombardement noch de thermische belasting- als het reactorvat, noch is het van dezelfde legering.
  • De ultrasone methode die gebruikt werd voor de test van het reactorvat werd niet gevalideerd.
  • De verificatie van de structurele integriteit van het reactorvat houdt geen rekening met verschijnselen zoals de versnelde veroudering van staal onder invloed van hittestress en neutronen- bombardement.
  • De verificatie van de integriteit van de structuur van het reactorvat voldoet niet aan de bestaande normen.

De operator Electrabel beveelt nu aan ook tijdens normaal gebruik de belasting van de reactoren te verminderen. De aanbeveling luidt:

  • De neutronenbombardementen te verminderen
  • en de reactoren langzamer op te starten en af te sluiten.

De heer Majer zei hierover: “Dit alles wijst erop dat de verantwoordelijken van mening zijn dat deze installaties niet meer in een veilige toestand zijn.”

De heer Majer is een toonaangevend expert op het gebied van veiligheid van nucleaire installaties. Hij was gedurende dertien jaar Algemeen Directeur van het organisme dat toezicht uitoefent op nucleaire installaties in Duitsland.

Bovendien benadrukte hij dat de kwaliteit van een onderdeel van een reactor niet te verifiëren, als het niet voldoende gedocumenteerd werd tijdens de bouw. “Hier moet je op de documentatie van de constructie kunnen vertrouwen. En als je die niet hebt, dan kunnen we alleen maar zeggen dat we voor een groot probleem staan. Ik had een geval in de Duitse Biblis-kerncentrale waar we een deel van de installatie eruit geworpen hebben omdat de documentatie erover inconsistent was. ”
“Kortom” zegt Dieter Majer “Hier moet men vaststellen dat een heropstarten van één of beide van deze reactoren op basis van de documenten die ons voorliggen niet te verantwoorden is.”

Daarenboven rijst de vraag hoe onafhankelijk van Electrabel een regelgevend agentschap kan zijn dat door Jan Bens geleid wordt. M. Bens is sinds het begin van januari 2012 de hoofdverantwoordelijke van het FANC. Tijdens de bouw van Doel 3 bezette hij hoge functies op het gebied van de werking en de veiligheid van de reactor (1979 – 1985) in dienst van Electrabel. In 2004, wordt Jan Bens zelfs de directeur van de volledige kerncentrale van Doel in dienst van Electrabel.
In 2007 verhuisde hij naar de WANO (World Association of Nuclear Operators), dat is de vereniging die de belangen van de exploitanten van kerncentrales op internationaal niveau vertegenwoordigt, zeg maar hun lobby. “Met Jan Bens in het FANC wordt de vos in het hoenderhok gezet “, merkt Inge Gauglitz van de Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie op.
Veel burgers uit de streek rond Doel en Tihange zullen op 10 maart hun angst en verontwaardiging uiten in de straten van Hoei tijdens een vastberaden en vrolijke, internationale en creatieve demonstratie die Walen en Vlamingen, Nederlanders en Duitsers unaniem zal bijeenbrengen tegen kernenergie.